.

.

 

توێژینەوە ئەکادیمییەکان

.

ناوینشان:    Did Britain Use Chemical Weapons in Mandatory Iraq
نوسەر:       R. M. Douglas
ساڵی بڵاوکردنەوە:   December 2009
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    Mourning HalabjaonScreen:Or Reading Kurdish Politics
through Anfal Films
نوسەر:       Edith Szanto
ساڵی بڵاوکردنەوە:   April 2018
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    US Lying about Halabja: Justifying the Invasion of Iraq
نوسەر:       Sharat G. Lin
ساڵی بڵاوکردنەوە:   Sep 2007
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    Chemicals for War and Chemicals for Peace: Poison Gas in Bhopal, India, and Halabja,
Kurdistan, Iraq
نوسەر:       Indra Sinha
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2014
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    Deep Traumas, Fresh Ambitions: Legacies of the Iran-Iraq War
نوسەر:       Joost Hiltermann
ساڵی بڵاوکردنەوە:   Winter 2010
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    Enhancing chemical security in Kurdistan Region
نوسەر:       Goran Zangana and Dlawer Ala'Aldeen
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2019
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

  ناوینشان:    Experiencing chemical warfare: Two physicians tell their story of Halabja in Northern Iraq
نوسەر:       Len Kelly, Dale Dewar, Bill Curry
ساڵی بڵاوکردنەوە:    2004
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    تاملی بر حکم دادگاه استیناف شهر لاهه مورخ (9 می 2007) در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق
نوسەر:       دکتر سید قاسم زمانی
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2008
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    خوانشی ژنوسی از مدرنیتە: مورد مطالعە انفال قومی در عراق
نوسەر:       رحمت عباس تبار، خسرو محمد حسین پور
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2017
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    مقالە ترویجی مطالعە ابعاد حقوقی نسل زدایی قومیتی حلبچە با مروری بر رویکرد قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ بە جنایت قتل دستە جمعی 
نوسەر:       بهروز یوسفلو، رامین بایرامی ارباطان
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2020
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    بررسی پیامدهای روانی-اجتماعی بمباران شیمیایی بر اسیب زدگان آن در شهر سردشت بە روش کیفی
نوسەر:       بختیار ملکاری، نادر کریمیان
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2021
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح های شیمیایی در کردستان عراق
نوسەر:       زهرە پورصالح، مصطفی ‌قانعی، مصطفی نادری، علی امینی هرندی
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2011
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

 ناوینشان:    احراز قضایی استفادە عراق از سلاحهای شیمیایی در طول جنگ تحمیلی علیە ایران
نوسەر:       نشریە مرکز امور حقوقی بین المللی  معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2007
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و امکان تعقیب کیفری مرتکبین در ICC
نوسەر:       امید امامی
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2019
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    بررسی حملات دولت عراق علیە مردم کرد در مقایسە با نسل کشی در رواندا
نوسەر:       نا‌صر احمدزادە
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2013
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------

ناوینشان:    کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الممل کیفری
نوسەر:       حسین شریفی طرازکوهی، ساسان مدرس سبزواری
ساڵی بڵاوکردنەوە:   2017
داگرتن

---------------------------------------------------------------------------------